Odrohovanie


Odrohovacia pasta BOVI sa používa na odrohovanie 4-6 dňových teliat, oviec a kozliatok, u ktorých sú už hmatateľné rohové púčiky. Po fixovaní zvieraťa sa nožnicami ostrihajú chĺpky na púčikoch a v ich tesnom okolí. Takto obnažený zárodok rohu je ešte viac hmatateľný. Pasta sa aplikuje na odchlpené púčiky a na okolitú kožu pomocou paličky obmotanej vatou a dôkladne sa vtrie do kože (30-40 sekúnd). Po nanesení pasty je proces odrohovania ukončený a nie je potrebné ďalšie ošetrenie zvieraťa. Pasta má vynikajúcu priľnavosť a svoj účinok vyvíja dlhodobo. Po uplynutí 10-12 dňoch sa odumretá koža spolu so zvyškami pasty odlúpne. Po odlúpnutí je nová koža dostatočne zhrubnutá, nekrváca a nemôže sa infikovať. Takýto proces hojenia sa nedá dosiahnuť použitím iných chemických zlúčenín. Keď sa pasta aplikovala podľa návodu, výsledkom je dokonalé odstránenie rohov.
Obsah jednej striekačky vystačí na odrohovanie 4-6 teliat.

Upozornenie: ošetrené zvieratá držte oddelene po dobu 6 hodín po aplikácii pasty. Pastu neaplikujte v otvorených priestoroch keď prší (mohla by sa zmyť do očí zvierat).

Pokyny pre bezpečné používanie: R22 Škodlivý po požití. R38 Spôsobuje silné poleptanie. S1/2 Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev a rukavice. Použite ochranu očí a tváre. S 50 Nemiešajte s kyselinami.

Predlekárska prvá pomoc: V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch; pri styku prípravku s pokožkou túto umyť vodou a mydlom a dôkladne opláchnuť; pri styku s okom otvoriť očné viečka a postihnuté oko dôkladne vypláchnuť vodou po dobu 15 minút; pri požití ústa dôkladne vypláchnuť vodou, dať vypiť max.0,3 litra vlažnej vody a nevyvolávať zvracanie. Vo všetkých prípadoch ďalší postup ihneď, alebo podľa závažnosti expozície konzultovať s lekárom. V prípade potreby môže lekár konzultovať Národné toxikologické informačné centrum tel.: 02/5477 4166.

Nebezpečné chemické látky vo výrobku: hydroxid draselný (EC: 215-181-3).

Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste pri teplote do 25°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, svetlom, teplom, zdrojmi zapálenia a mrazom. Takto skladovaný prípravok má dobu použiteľnosti 12 mesiacov.

Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Registračné číslo: 096/R/07-S
Balenie: 20 x 10 ml
Spotrebujte do: 06/2010

 

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.